17.4.2018 / Gösterim Sayısı : 314

Isparta İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kararı

İSPARTA İLİ
HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI
KARAR TARİHİ : 18/03/2018
KARAR NO : 03
KONUSU : 2018 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri
İlimiz ekonomisinde büyük bir paya sahip olan hayvan varlığımızın korunması, 2018 yılında salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile etkin mücadele esasları, sevk edilecek hayvan ve hayvan maddelerinin muayene ve kontrol yerlerinin tespiti ve zoonoz hastalıklarla mücadele esaslarını belirlemek amacıyla; İlimiz Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/03 NoTu Genelgesi doğrultusunda 26.03.2018 tarihinde Vali Yardımcısı İsmail AKMAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
A-GENEL PRENSİPLER
1- İlimizdeki hayvan varlığımızın korunması için;
a) Mecburi kesim dışında gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar, kaşektik hayvanlar, etleri olgunlaşmamış genç hayvanlar, bir hafta önce doğum yapmış hayvanlar ve ateşi yüksek hayvanların kesimine müsaade edilmemesine,
b) Milli ekonomimizde önemli kayıplara neden olan erken kuzu ve oğlak kesimlerinin önlenmesi
amacıyla 20 Kg canlı ağırlığın altındaki kuzular ile 18 Kg canlı ağırlığın altındaki oğlakların
kesimine ve kesim amaçlı nakline izin verilmemesine,
c) Mecburi kesimler dışında dişi hayvanlara kesim amacıyla Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmemesine,
d) Kurban Bayramında kurbanlık olarak satılmak üzere besicilik yapan yetiştiricilerimizin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların Kurban Bayramında kurban satış yerlerine alınmayacağı ve kurban olarak kesimlerine izin verilmeyeceği konusunda bilgilendirilmesine,
2- İlimizde zirai faaliyet alanlarına zarar vermemesi için; göçer hayvan hareketleri uygun vasıta ile muayene ve kontrolleri yapıldık-an sonra uygun bulunanlara Veteriner Sağlık Raporu düzenlenerek hareketlerine izin verilecektir.
3- 22 Ocak 2011 tarih ve 27823 sayılı resmi gazetede yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelikte belirlenen İhbarı Mecburi Hastalıklar Listesinde yer alan hastalıklarla ilgili ihbarlar en hızlı şekilde ve titizlikle değerlendirilecektir.
4- Zoonoz bir hastalık çıkması durumunda aynı gün İl Sağlık Müdürlüklerine bildirimde bulunularak gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Zoonoz hastalıklarla mücadele konuşurda Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı ve yerel yönetimlerle değerlendirme ve koordineli çalışma toplantıları yapılacaktır. Alınan müşterek kararlar Bakanlığa bildirilecektir.
5- Hayvan hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan sağlık taramaları aksatılmadan ve hassasiyetle sürdürülecektir. Şüpheli hayvan ölümlerinin duyulması veya mahiyeti belirlenemeyen hayvan hastalıklarının çıkması halinde erken uyarı ve erken müdahale prensiplerinin uygulanması için İl Müdürlüğünce; bağlı bulunduğu Veteriner Kontrol Enstitüsü veya konu ile ilgili enstitü müdürlüklerinden derhal uzman talebinde bulunulacak, durum gecikmeksizin Bakanlığa bildirilecekrir.
6- Hastalık mihraklarında alınacak karantina tedbirlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık, Zabıta, Emniyet ve Jandarma teşkilatı ile işbirliği yapılacaktır.
7- Hayvan ve hayvan maddesi nakilleri sırasında, kurban bayramı döneminde; polis, jandarma, belediye zabıta memuru, köy muhtarları, koruma bekçileri, km bekçileri görevli bulundukları bölgelerde nakil belgelerini arayacak ve ilgili evrakları bulunmavsnları en yakın mülki idare amirine bildireceklerdir. Hayvan nakilleri sırasında hayvan sahipleri taraf ndan, Bakanlığımızın talep ettiği Veteriner Sağlık Raporu, hayvan pasapprtu, nakil beyannamesi ibraz edilemeyen durumlarda
hayvanlara geçici yed-i emin uygulanması işleminde kolluk görevlileri; ilgili belediyenin yada köy muhtarlığının çiftçi mallarını koruma başkanlığına, köy bekçisine yada köy muhtarının göstereceği bir ahır da geçici yed-i emini sağlamakla da görevlidirler.
8- 5996 sayılı kanunun 4.maddesinde “İl Özel İdareleri ve Belediyeler, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür” denilmektedir. Söz konusu kanun hükmü kapsamında hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmaları için İl Özel İdareleri ve Belediyelerden bütçelerinde bu hususa yer vermeleri istenecektir. Hastalıklara bağlı hayvan ölümleri ve hayvan itlafı durumlarında İl Özel İdaresinin ve Belediye Başkanlıklarının İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine kepçe aracı desteği sağlamaları da bir zorunluluktur.
9- İhbarı mecburi bir hastalığın çıkması durumunda alınacak tedbirlere uymayanlara 5996 sayılı kanunun 36. Maddesi uyarınca gereken yaptırımlar uygulanacaktır.
B-SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE
10- Şap hastalığına karşı, Şap Enstitüsü Müdürlüğünün aşı üretim durumuna göre kampanya tarzında ya da belirlenen strateji çerçevesinde aşı gönderilecek olup, Bakanlığımızca uygulanacak stratejiler doğrultusunda hareket edilecektir.
11- Şap hastalığının çıkışını ve yayılışını önlemek için söz konusu hastalık ihbarı yapılan yere en kısa sürede ulaşılacaktır. Doğu ve Güneydoğu illerinden ilimize gelen hayvanların aşılanmasından sonra 15 gün karantinaya alınması ve hastalık görülmemesi durumunda satışlarına izin verilmesi durumuna süresiz devam edilecektir.
12- Laboratuar teşhisine bağlı olarak Brucella hastalığı tespit edilen ve Mezbaha kesimi sonunda Sığır Tüberkülozu tespit edilen hayvanların çıktığı orijin işletmelerde; yapılacak hastalık taramalarından ve tüberkülin uygulamalarından sonra yapılan hastalık çıkışına bağlı olarak; işletme bazında konulan karantina ve kordon tedbirleri için her seferinde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararma ihtiyaç duyulmadan karantina ve kordon tedbirlerinin alınmasında İl/İlçe Müdürlüğü yetkilidir,
13- Her türlü İhbarı Mecburi Hastalık çıkan yerlerde temizlik, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacaktır. Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun alacağı kararlar uygulanacaktır.
14- Hastalık sönüşlerinde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılacak uygulamalarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilidir.
15- Ülkemizin “Sığır Vebası Enfeksiyonundan Arilik” statüsü onaylanmış olup, ancak herhangi bir Sığır Vebası salgını ihtimaline karşı tedbirler alınacaktır.
16- Koyun-Keçi Vebası hastalığına karşı 2010 yılında başlatılan koyun ve keçilerin küpelenmesi ve aşılanması projesi kapsamında doğumlar tamamlandıktan sonra aşılama çalışmaları yürütülecektir.
17- LSD ( Lumpy Skin Disease) ve Mavidil Hastalığı ile mücadelede aşılama, karantina, serosurvey, hasta hayvanların imhası ve vektör (taşıyıcı) kontrolü uygulamaları yapılacaktır. Vektör mücadelesi amacıyla, su birikintileri ve bataklıkların ekosisteme zarar vermeyen fakat güçlü larvasidal etkili ürünlerle uygun aralıklarla ilaçlanmasının sağlanması amacıyla mahalli idareler ile işbirliği yapılacaktır. Hastalık çıkan bölgelerde 3 yıl süre ile aşılama çalışmaları yapılacaktır.
18- Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı çıkan mihraklarındaki koyun ve keçiler, kuzu ve oğlaklar ile birlikte çıkış yılında ve sonraki 2 yıl boyunca üst üste aşılanacaktır.
19- Hastalıktan Arilik (sığırlarda Brusellosis ve Tüberküloz) çalışmaları devam edecektir. Gönüllülük kapsamında yapılan çalışmalar sonrasında işletmelere “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası” verilecektir. Hastalıktan Ari işletme oluşturma amacı dışında isteğe bağlı sığır tüberkülozu kontrolü yapılmayacaktır.
20- 2017 yılında yapıldığı gibi 2018 yılında da Brucellamti İConjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş n< vanların konjuktival aşılama çalışmalarına devam edilecektir. Hastalıktan Ari işletme oluşturnra nacı dışında Brucellanın tespiti için serolojik/tesı yapılmayıp, sadece bakteriyolojik test yapılacaktı!
21- Son 5 yılda Şarbon* hastalığı görülen mihraklardaki sirayete maruz hayvanların tamamı 31Mart - 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında aşılanacak, yıl içerisinde hastalık çıkan mihraklarla ilgili olarak 5996 sayılı kanuna göre gerekli tedbirler alınacaktır.
22- Köpek ve kedi, Kuduz aşılamaları 03 Mart - 02 Mayıs 2018 tarihleri arasında kampanya şeklinde yapılacaktır. Kuduz ' hastalığı görülen mihraklarındaki tüm hayvanlara kuduz aşısı uygulanacaktır. Sahipsiz köpeklerin üremelerinin kontrolü amacıyla gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Hastalık şüphesi ve teyidi durumunda Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
23- Her türlü kanatlı hayvan ve civcivleri ile ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların hayvan pazarlarında, açıkta ve semt pazarlarında satışı yapılmayacaktır. Belediyelerle işbirliği yapılarak ayda az bir kez olmak üzere örnekleme metodu ile söz konusu satış yerlerinde denetim yapılacaktır. Tavuk Vebası Hastalığı ile ilgili eğitim çalışmalarına devam edilecektir. Avian İnflueııza Hastalığı ile ilgili gereken komisyon kararları alınarak kanun, yönetmelik, Bakanlık Acil Eylem Planı çerçevesinde gereken çalışmalar yapılacaktır.
24- 2018/02 nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesinde bulunan diğer hastalıklarla ilgili, genelge kapsamındaki önlemler ve tüm çalışmalar uygulanacaktır.
C-HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİ HAREKETLERİ
25- İlimiz Merkez ve İlçelerden sevk edilecek hayvan ve hayvan maddelerinin muayene ve kontrol yeri olarak; İsparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlükleri ve İsparta Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı olarak belirlenmiştir. Hayvan Pazarının kurulduğu günlerde İsparta Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı diğer zamanlarda İsparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinde muayene ve kontroller yapılarak, sevk işlemleri yapılacaktır.
26- Hayvan ve hayvan maddeleri şevklerinin daha sağlıklı olarak yapılabilmesi için mümkün olduğunca mesai saatleri içerisinde, gün ışığında, belirlenen muayene ve kontrol yerinden yapılacaktır. Tatil günleri ve mesai saatleri haricinde yapılacak hayvan ve hayvan maddeleri şevkleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’nun 3.Bölüm 35 Maddesinin 5. Fıkrasına göre yapılması sağlanacaktır
; . 27- Hayvan pazarları dışındaki yerlerde hayvan alım ve satımlarına izin verilmeyecektir.
Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri ise Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenecektir.
28- Hayvan satış yerlerinin denetim ve kontrolleri aksatılmadan yürütülecektir.
29- İlimize gelen gezginci arıcıların konaklama, sevk ve benzeri işlemleri için 29.03.2018 tarih ve 966464 sayılı arı konaklama yerleri ve kapasitelerini gösteren İsparta Valilik Makam Olur’una göre işlem yapılacaktır.
30- Hayvan pazarlarına satış amacıyla getirilen hayvanlar ile nakli yapılan hayvanların il içi hareketlerinde büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise bu belgelere ek olarak Veteriner Sağlık Raporları aranacak, hayvanların muayene ve kontrolleri yapılacak, sadece belgeleri tam ve sağlıklı hayvanların bu tür hayvan satış yerlerine girişlerine müsaade edilecektir. Hayvan pazarına girişlerine izin verilen hayvanların beraberinde bulunan belgeler Sorumlu Veteriner Hekim tarafından yetiştiricilerden teslim alınacaktır.
31- Jandarma ve Emniyet Teşkilatlan ile ilgili diğer kuruluşlara belgesiz ve kaçak hayvan hareketleri konusunda eğitim verilecek, söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli koordinasyon sağlanacaktır.
32- Hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne ilişkin tedbirler alınacak, yol kontrolleri konusunda ilgili kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanacak, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden şahıslar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre yasal işlem yapılacaktır. Kolluk Kuvvetleri yada diğer göfâvliler tarafından geçici müşahede veya müsadeı Bakanlığımızca /)nay verilen işletmelerde JC^simhanplere ait soğul sağlanacaluır.
alınan hayvansal ürünler hhva depolarında muhafazası
33- Hayvan ve hayvansal ürün şevkleri ile ilgili olarak; Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünün koordinasyonunda ve uygun göreceği güzergâhlarda, kolluk kuvvetleriyle işbirliği içersinde yol kontrolleri yapılacaktır.
34- Kurbanlık için sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için her yıl Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Komisyonunca yayımlanan Kurban Hizmetleri Tebliği doğrultusunda işlem yapılacaktır.
35- Trakya 25 Mayıs 2010 tarihinde “Şap Hastalığından Aşılı Arilik” statüsü kazanmış olup; Trakya’nın şap hastalığından aşılı arilik statüsünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için İlimizden Şap Hastalığından ari bölge olan Trakya’ya Şap Hastalığına duyarlı canlı hayvan şevkleri Bakanlığımızın yıl içinde gönderdiği talimatlara göre yapılacaktır.
36- 60 haftalık ve üzeri çıkma diye tabir edilen tavukların kesimhane veya rendering dışındaki yerlere şevklerine izin verilmeyecektir.
37- 18 Ocak 2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği; 2014 yılında da müracatlar doğrultusunda canlı hayvan ticareti yapan satıcılara (celeplere), “Satıcı Çalışma İzni Belgesi” verilecek ve denetlenmesi sağlanacaktır.
38- 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği gereği; 2014 yılında; nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ile hayvan nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, gerekli ön şartları taşıyan ve hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere yetki belgesi, hayvan refahı ve korunmasına ilişkin standartlan taşıyan nakil araçlarına onay belgesi verilecektir. İlgili Yönetmelik çerçevesinde konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacaktır.
39- Hayvan kayıt ve Sevk işlemlerinde 2018/02 nolu genelge doğrultusunda çalışmalar yapılacak ve aksaklıklar konusunda acil eylem planı çerçevesinde gereken önlemler alınacaktır.
40- Bakanlığımızdan İşletme Onay Belgesi alan Kesimhaneler de kesim öncesi, kesim sırası ve kesim sonrasında muayeneler Resmi Veteriner Hekimler tarafından yapılacak olup; yetki verilmesi halinde yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler tarafından bu muayeneler ve diğer işlemler gerçekleştirilecektir.
41- Ev ve süs hayvanlarının sağlıklı ortamlarda üretilmeleri, alınıp satılmaları, barmdırılmaları ve eğitilmelerini temin etmek, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek, hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara mani olmak amacıyla, ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri etkin bir şekilde denetlenecektir.
42- Hayvan sağlığı ile birlikte ele alınan hayvan refahı konusuna özel önem verilecektir. Hayvanlarda acı, ıstırap, yara, bere, stres ve korkuya neden olacak hiç müdahaleye izin verilmeyecektir.
Bu Komisyon Kararı 42 (kırkiki) maddeden ibaret olup, kararın bir örneği gereği için İlçe Kaymakamlıklarına, İsparta Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, Et Entegre Tesisleri ile mezbahalara, bilgi için komşu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

''